ОШ "Бранко Радичевић"

Члан 41.

Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица) обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.

Члан 42.

Остала лица обавезна су да се приликом уласка у школску зграду јаве дежурном ученику, ради евидентирања.

Члан  43.

Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или школском дворишту понашају уљудно.

Члан 44.

Родитељи  ученика, поред обавеза које су заједничке за сва остала лица, имају и следеће обавезе:

1) да благовремено правдају изостанке свог детета;

2) да на позив органа Школе, педагога или наставника дођу у Школу;

3) да редовно измирују новчана дуговања према Школи;

4) да редовно долазе на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог детета;

5) да учествују у раду органа Школе чији су чланови;

6) да сарађују са одељенским старешином и предметним наставницима ;

7) да доприносе остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој.