ОШ "Бранко Радичевић"

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.

Мандат чланова школског одбора је четири године.

Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор надлежан је да:

доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;

доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;

доноси финансијски план школе, у складу са законом;

усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

расписује конкурс и бира директора;

разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Чланови школског одбора:

Представници  локалне самоуправе: Гордана Вељовић, Александра Врачевић, Владан Младеновић.

Представници запослених школе: Татјанa Ђурић, Љиљана Новаковић и Светлана Николић.

Представници Савета родитеља школе: Миленко Томић, Биљана Савић и Данијела Бунијевац.

Председник Школског одбора је Љиљана Новаковић.