ОШ "Бранко Радичевић"

На почетку сваке школске године организује се изборна и конститутивна скупштина Ученичког парламента. Нови чланови бирају се демократски, унутар одељења седмог и осмог разреда (по два члана).

На скупштини се бирају предсеник, потпредседник и записничар, усваја се и план рада за нову школску годину.

 Списак ученика чланова Ученичког парламента:

Редни број

Име и презиме ученика

Разред и одељење

1.

Ивана Лукић

VII1

2.

Невена Савчић

VII1

3.

Тијана Лазић

VII2

4.

Јелена Томић

VII2

5.

 Петар Секулић

VIII1

6.

Ђорђе Вујановић

 

VIII1

7.

Ања Средојевић

 

VIII2

8.

Ана Николић

 

VIII2

Председник је Ђорђе Вујановић, а његов заменик Тијана Лазић. 

Седницама Одељенског и Наставничког већа присуствује Ања Средојевић.

 Парламент има за циљ унапређење положаја ученика кроз:

- заштиту њихових права и интереса,

- решавање ученичких проблема,

- развијање ученичких способности,

- помоћ при решавању социјалних и материјалних проблема ученика,

- остваривање и одржавање веза и односа са ученицима школа, надлежним органима и институцијама.

 Парламент остварује своје циљеве путем:

- давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору , Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње,

- разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника,

- обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.