ОШ "Бранко Радичевић"

 

Садржаји програма (активности) Оријентациони број активности Активности ученика Активности реализатора Начин и поступци остваривања програма Циљеви и задаци планираних активности
Састанци Тима 4 редовна састанка или више према потреби - анализира, дискутује , предлаже, прати реализацију планова и предложених мера; састанак Превенција, анализирање и праћење различитих облика насиља уз примену Посебног протокола ради смањења насилног и ризичног понашања у школи
Упознавање НВ са интерним процедурама у ситуацијама када се дешава насиље 1 - Презентује, објашњава, дискутује, сугерише Презентација, дискусија, демонстрација Упознавање НВ са процедурама интервенције ради ефикаснијег реаговања и поступака деловања и одговорности у ситуацијама када се дешава насиље
Часови одељењског старешине са темама које се баве превенцијом насиља и часови ГВ Према плану ЧОС и предмета ГВ Слушање, дискусија, рад у групи, рад у пару, коментарисање Фацилитација, презентација, објашљавање, дискусија Радионице, дискусија, излагање Допринос самњењу насилних и ризичних облика понашања
Промоција хуманих вредности- Црвени крст 13 Слушање, дискусија, рад у групи, гледање филма Фацилитација, презентација, објашљавање, дискусија Радионице, предавање, емитовање филма Упознавање ученика са вредностима хуманих начела, промовисање начела и понашања која доприносе њиховом остваривању
Болести зависности и вршњачко насиље – ПУ Ужице 6 Слушање, дискусија, рад у групи, гледање филма Фацилитација, презентација, објашљавање, дискусија Радионице, предавање, емитовање филма Превенција ризичних облика понашања и упознавање ученика са последицама ризичних облика понашања
Сузбијање трговине људима – ПУ Ужице 3 Слушање, дискусија, рад у групи, гледање филма Фацилитација, презентација, објашљавање, дискусија Радионице, предавање, емитовање филма Уознавање ученикама са појмом трговине људима и различитим облицима ове појаве ради превенције ризичних понашања која за последицу могу довести ученике  у ситуацију да буду жртве
Превенција насиља и асоцијалног понашања – Центар за социјални рад 3 Слушање, дискусија, рад у групи, гледање филма Фацилитација, презентација, објашљавање, дискусија Радионице, предавање, емитовање филма Упознавање ученика са различитим облицима насиља и асоцијалног понашања и превенција истих
Употреба психоактивних супстанци- Завод за јавно здравље 6 Слушање, дискусија, рад у групи, гледање презентације презентација, објашљавање, дискусија Радионице, предавање, презентација Превенција ризичних облика понашања и употребе психоактивних супстанци
Умеће одрастања- радионица „Колико се познајемо“ за 6. разред(стручни сарадници) 3 Слушање, дискусија, рад у групи, коментарисање Фацилитација, презентација, објашљавање, дискусија радионице Боље међусобно упознавање ученика одељења, толеранција и прихватање различитости, побољшање групне кохезије.
Извештавање Школске управе о случајевима насиља 3. нивоа према потреби - Израда и прослеђивање извештаја извештај Упознавање Школске управе са случајевима насиља
Вршњачака едукација из области превенџије насиља – Ђачки парламент 13 Слушање, дискусија, рад у групи, коментарисање Фацилитација, презентација, објашљавање, дискусија радионице Допринос самњењу насилних и ризичних облика понашања